Regulamin

Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia serwisu CarTests.
 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania portalu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym http://cartests.net/, zwanego dalej Portalem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Portalu, zwanych dalej Użytkownikami, którymi mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub pełnomocnika.
  2. Właścicielem i administratorem Portalu jest kendokoluszki Michał Śniadek, zwane dalej Administratorem, którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem Portalu oraz relacje w stosunku do jego Użytkowników określane są niniejszym Regulaminem.
  3. Portal jest zarejestrowanym tytułem prasowym ukazującym się obecnie codziennie wyłącznie w wersji elektronicznej, którego redaktorem naczelnym jest Michał Śniadek. Siedziba redakcji mieści się w Koluszkach przy ulicy Sikorskiego 3/29.
 2. Zasady korzystania z Portalu
  1. Dostęp do portalu internetowego jest całkowicie darmowy i nie ma ograniczeń co do korzystania.
   1. Administor ma prawo wprowadzić ograniczenia dostępu do serwisu w konkretnym przypadku lub podczas prac administracyjnych.
  2. Udział każdego Użytkownika w Portalu jest dobrowolny i nie wymaga rejestracji.
  3. Zakładając konto, Użytkownik wyrażą zgodę na:
   1. przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Portalu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Portalu,
   2. otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.
  4. Użytkownik Portalu będąc na jego stronach akceptuje Regulamin.
  5. Reklamowanie innych stron jest zabronione w każdej postaci.
   1. Wyjątkiem stanowi otrzymanie zgody od Administratora.
  6. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Portalu poprzez usunięcie swojego konta. Usunięcie konta będzie skutkowało usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Portalu, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone.
   1. Usunięcie konta nie pociąga ze sobą usunięcia wszelkich komentarzy i postów, lecz jedynie usunięcie podpisu przy nim i zamienienie go na „Konto usunięte”.
  7. Wszelkie usługi Portalu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
  8. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Portalu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.
  9. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, zamieszczanie treści niezgodnych z międzynarodowym prawem, ogólnie pojętymi pojęciami dobrego smaku.
  10. Użytkownik ma prawo zmienić wprowadzone dane osobowe oraz kontaktowe w każdym momencie w edycji profilu.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Portalu, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Portalu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wyjaśnione i uregulowane zostały w dokumencie „Polityka Prywatności”.
 4. Zmiany Regulaminu
  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
  2. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  3. Zalogowanie się po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.
  2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
  4. Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny, a data ostatnich zmian jest podana na dole tekstu.
  5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2017