Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia serwisu CarTests.pl.
 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym http://cartests.pl/, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami, którymi mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub pełnomocnika.
  2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Michał Śniadek, zwany dalej Administratorem, którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem Serwisu oraz relacje w stosunku do jego Użytkowników określane są niniejszym Regulaminem.
  3. Serwis jest zarejestrowanym tytułem prasowym ukazującym się obecnie codziennie wyłącznie w wersji elektronicznej, którego redaktorem naczelnym jest Michał Śniadek. Siedziba redakcji mieści się w Koluszkach przy ulicy Sikorskiego 3/29.
 2. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Dostęp do serwisu jest całkowicie darmowy i nie ma ograniczeń co do korzystania.
   1. Administor ma prawo wprowadzić ograniczenia dostępu do serwisu w konkretnym przypadku lub podczas prac administracyjnych.
  2. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny i nie wymaga rejestracji.
  3. Z wszyskich funkcji Serwisu można korzystać dopiero po rejestracji konta. Założenie konta w Serwisie dokonywane jest poprzez:
   1. wypełnienie formularzu rejestracyjnego,
   2. synchronizacji z serwisem TopGear.net.pl/TGFanSite.com.
  4. Zakładając konto, Użytkownik wyrażą zgodę na:
   1. przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu,
   2. otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.
  5. Użytkownik Serwisu będąc na jego stronach akceptuje Regulamin.
  6. Reklamowanie innych stron jest zabronione w każdej postaci. wyjątkiem stanowi otrzymanie zgody od administracji serwisu.
  7. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez złoszenie chęci usunięcia swojego konta drogą mailową bądź poprzez zakładkę "Kontakt". Usunięcie konta będzie skutkowało usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone.
   1. Usunięcie konta nie pociąga ze sobą usunięcia wszelkich komentarzy i postów, lecz jedynie usunięcie podpisu przy nim i zamienienie go na "Konto usunięte".
  8. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
  9. Niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać lub nie działać prawidłowo z uwagi, że Serwis nie jest ukończony. Moga również pojawiać się błędy w działaniu niektórych funkcji.
  10. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.
  11. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, zamieszczanie treści niezgodnych z międzynarodowym prawem, ogólnie pojętymi pojęciami dobrego smaku.
  12. Użytkownik ma prawo zmienić wprowadzone dane osobowe oraz kontaktowe w każdym momencie w Edycji Profilu.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wyjaśnione i uregulowane zostały w dokumencie "Polityka Prywatności".
 4. Zmiany Regulaminu
  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
  2. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  3. Zalogowanie się po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.
  2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
  4. Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny, a data ostatnich zmian jest podana na dole tekstu.
  5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2013r.
Nasi partnerzy